Regulamin Szkoły

Szkolny Punkt Konsultacyjny
przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto

REGULAMIN SZKOŁY

I.  Postanowienia dotyczące uczniów

1. Obecność uczniów na zaplanowanych zajęciach sobotnich jest obowiązkowa.

2. Uczniowie wszystkich klas przychodzą na zajęcia punktualnie.

3. Dzieci z klas I - III szkoły podstawowej są odbierane przed zajęciami przez nauczyciela  z holu głównego na parterze i odprowadzane po zajęciach w to samo miejsce. W przypadku, gdyby dziecko miało być odebrane przez osobę inną niż któryś z rodziców (opiekunów prawnych) prosimy o każdorazową pisemną zgodę rodziców (opiekunów prawnych).

4. W przypadku choroby lub złego samopoczucia uczeń zgłasza ten fakt nauczycielowi, który  kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami prawnymi).

5. Uczniowie spędzają przerwy jedynie na I piętrze budynku szkolnego pod opieką nauczycieli. Obowiązuje zakaz wychodzenia ze szkoły w czasie przerw.

6. Obowiązkiem ucznia jest systematyczne przygotowywanie się do lekcji zgodnie ze wskazówkami nauczyciela.

7. Uczniowie nieobecni w szkole zobowiązani są do uzupełnienia materiału. Nieobecność na zajęciach szkolnych nie jest usprawiedliwieniem braku pracy domowej.

8. Ze względu na bezpieczeństwo wszystkich uczniów na terenie szkoły obowiązuje zakaz posiadania wartościowych rzeczy, piłek i innych przedmiotów, które mogą zakłócić proces nauczania. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione lub zniszczone.

9. Używanie jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego przez uczniów podczas zajęć lekcyjnych jest zabronione. Sprzęt ten będzie deponowany do czasu odebrania go przez rodziców (opiekunów prawnych)  u kierownika szkoły. Obowiązuje zakaz nagrywania audio i video podczas zajęć lekcyjnych,  chyba że odbywa się to za wyraźną zgodą i wiedzą nauczyciela.

10. W szkole należy zachowywać się kulturalnie i spokojnie. Niedopuszczalne jest bieganie, krzyki, bicie się, popychanie. Do nauczycieli i kolegów należy odnosić się z szacunkiem  i życzliwością. Na lekcjach należy zachować spokój i skupienie uwagi.

11. Nie wolno straszyć, stosować przymusu i przemocy w stosunku do wszystkich osób przebywających na terenie szkoły.

12. Uczeń powinien bezwzględnie szanować mienie szkoły, własność innych uczniów i nauczycieli. Za wyrządzone szkody odpowiadają materialnie rodzice ucznia, który je wyrządził.

13. Uczeń zobowiązany jest do bezwzględnego stosowania się do zaleceń kierownictwa i grona pedagogicznego szkoły.

14. W szkole obowiązuje schludny, niewyzywający i czysty ubiór, a w czasie uroczystości szkolnych strój galowy.

15. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie i Statucie Szkoły.

16. Na terenie szkoły mogą przebywać: kierownik, grono pedagogiczne, uczniowie, rodzice dyżurujący i inne osoby upoważnione przez kierownika.

17. Oficjalną witryną internetową szkoły jest: toronto.orpeg.pl

 

II.  Postanowienia dotyczące rodziców

1. Rodzice maja obowiązek pełnienia dyżuru przynajmniej w jedną sobotę w każdym roku szkolnym w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie szkoły.

2. Osoby wchodzące na teren szkoły muszą być zgłoszone u dyżurnych, dokonują wpisu do księgi i otrzymują plakietkę „VISITOR”.

3. Spotkania rodziców z kierownictwem i nauczycielami w miarę możliwości powinny być wcześniej umawiane.

4. Zwolnienie dziecka z lekcji lub usprawiedliwienie nieobecności może nastąpić na podstawie pisemnego zwolnienia lub usprawiedliwienia podpisanego przez rodzica (opiekuna prawnego) i dostarczonego przez ucznia wychowawcy klasy lub rozmowy rodzica (opiekuna prawnego) z wychowawcą.

5. Rodzice mają prawo do informacji o zachowaniu i postępach edukacyjnych ucznia.

6. Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosować się do zarządzeń kierownika szkoły oraz uchwał Rady Pedagogicznej.

7. Wszyscy rodzice mają prawo uczestniczyć w wyborach do Rady Rodziców.

8. Nieznajomość Regulaminu Szkoły oraz Statutu Szkoły nie zwalnia z obowiązku stosowania się do ich zasad.