Szkoła Polska im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO Szkoła Polska im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO

Deklaracja dostępności serwisu

Szkoła Polska w Toronto przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.toronto.orpeg.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-28
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-01-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sylwia Krupa.
 • E-mail: toronto@orpeg.pl
 • Telefon: 5196321275

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: ORPEG
 • Adres: ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa Polska
 • E-mail: sekretariat@orpeg.pl
 • Telefon: +48 22 622 37 92

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła Polska przy Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto:
tel.01-635-6216
adres: 721 Royal York Rd, Etobicoke, ON M8Y 2T3
e-mail: toronto@orpeg.pl
wejście  od ulicy Royal York Rd.
Osoby niepełnosprawne ruchowo otrzymają niezbędną pomoc personelu Szkoły. Budynek Szkoły posiada podjazd/windy dla osób niepełnosprawnych.