Szkoła Polska im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO Szkoła Polska im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO

Szkoła

 

Szkoła Polska im.gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto jest jednostką podlegającą polskiemu Ministerstwu Edukacji i Nauki . Pracę szkoły koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przy ul. Wołoskiej 5 w Warszawie. Bezpośredni nadzór nad działalnością Szkoły w Toronto sprawuje ORPEG. Nasza szkoła mieści się w Bishop Allen Academy, 721 Royal York Road w Toronto. Nasza polska szkoła to placówka edukacyjna o wieloletniej tradycji i dużym prestiżu w środowisku polonijnym. Szkoła została założona w 1993 roku. Jest miejscem, gdzie nowe pokolenia dzieci i młodzieży zdobywają wiedzę na poziomie zbliżonym do szkół w Polsce i poznają polskie dziedzictwo kulturowe przekazywane im przez zespół wysoko kwalifikowanych nauczycieli o dużym doświadczeniu zawodowym. Pomimo, że w pierwszej kolejności przyjmowane są do szkoły dzieci osób oddelegowanych do pracy w Kanadzie, to w miarę wolnych miejsc udostępnia się możliwość nauki w naszej szkole sporej grupie dzieci zamieszkałych w Kanadzie na stałe. Uczniowie uczęszczający do naszej szkoły mają takie same przywileje jak uczniowie uczęszczający do szkół w Polsce. Mają więc np. prawo do posiadania ważnej legitymacji szkolnej jako dowodu tożsamości ucznia. Uczeń kończący naukę w danym roku szkolnym otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujących w systemie oświaty Rzeczpospolitej Polskiej.

Szkoła Polska im.gen.J.Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto prowadzi zajęcia na poziomie Oddziałów Przedszkolnych, Szkoły Podstawowej oraz czteroletniego Liceum.  Zajęcia lekcyjne odbywają się w soboty w godzinach od 9:00 rano do 14:25 według podanego planu lekcji. W kalendarzu roku szkolnego przewidziane są przerwy świąteczne z okazji ważniejszych świąt państwowych i religijnych. Szkoła działa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą i prowadzi nauczanie według obowiązujących w Polsce programów nauczania. Nauczanie obejmuje następujące przedmioty:

  • język polski
  • wiedza o Polsce (historia, geografia i wiedza o społeczeństwie)