Szkoła Polska im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO Szkoła Polska im. gen. J. Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w TORONTO

Regulamin samorządu

l. Postanowienia ogólne

1.Samorząd Uczniowski (zwany dalej Samorządem) jest reprezentacją uczniów Szkoły Polskiej  i działa w oparciu o prawo oświatowe (art.55 Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września, 1991 r. – Dz.U.nr 95,poz.425 z pozn.zm.)

2.Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły reprezentowani przez organy samorządu

3.Opiekuna Samorządu szkolnego, sposród rady pedagogicznej, wyznacza kierownik SP, po zasięgnięciu opinii samorządu

II. Wybory do organów Samorządu

1. Wybory do organów Samorządu przeprowadzane są we wrześniu

2. Kadencja rad klasowych i zarządu trwa 1 rok

3. Powołanie zarządu samorządu następuje w wyniku wyborów powszechnych i równych w klasach Liceum

4. W wyniku wyborów do władz Samorządu wchodzą według liczby głosów:

– przewodniczący
– zastępca przewodniczącego
– sekretarz /skarbnik

5. Spotkania Samorządu powinny odbywać się według potrzeb

Zebrania zwoływane są przez opiekuna Samorządu

III.Prawa Samorządu

1.Samorząd może przedstawić Kierownikowi SP i Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, szczególnie dotyczących takich praw uczniów jak:

– prawo do zapoznania sie z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymogami
– prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce
– prawo zgłaszania wniosków do regulaminu ucznia
– prawo redagowania i wydawania gazetki szkolnej

2.Samorząd współpracuje z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły

IV.Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

1.Opiekun Samorządu szkolnego:

– czuwa nad całokształtem prac Samorządu
– zwołuje zebrania Samorządu
– pośredniczy w rozmowach z Radą Pedagogiczną i Kierownikiem szkoły
– inspiruje pracę Samorządu

V. Przepisy końcowe

1.Sprawy wymagające współdziałania Rady Pedagogicznej i Kierownika SP z Samorządem uczniowskim powinny byc rozpatrywane przy udziale wszystkich stron
2.Regulamin Samorządu nie moze byc sprzeczny ze Statutem Szkoły
3.Regulamin jest uchwalany na zebraniu Samorządu szkolnego w głosowaniu, większością głosów
4.Artykuły regulaminu Samorządu Uczniowskiego mogą zostać zmienione, uzupełnione lub odrzucone przez Kierownika SP, Radę Pedagogiczną po konsultacji z Samorządem